ANBI

ANBI (algemeen nut beogende instelling)

Educatis is een vereniging voor Primair Onderwijs op reformatorische grondslag en is opgericht op 01-08-2005.

Het nummer van inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Educatis is 30204999.
Het RSIN/fiscaal nummer ANBI is 814469425.

Bankrekeningnummer: NL87RABO 0132953382 t.n.v. Educatis.

Het bezoekadres van het kantoor van Educatis
       Waterdaal 3
       3817 GV Amersfoort
       Tel. 033 - 3033123
       e-mailadres: info@educatis-rpo.nl
    
        
Het strategisch beleidsplan van Educatis vindt u hier 20141107 Strategisch beleid.pdf

Het beloningsbeleid van Educatis is conform de richtlijnen in de CAO. Zie cao_po_2014-2015.pdf

De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van onderwijs overeenkomstig de in artikel 4 genoemde grondslag en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Zij stelt zich tevens ten doel het bevorderen en bewerkstelligen van een gezamenlijk beleid met betrekking tot de scholen die van haar uitgaan. De vereniging stelt zich voorts ten doel om ten behoeve van de scholen werkzaamheden te verrichten ter verzekering van de goede gang van het onderwijs. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Het jaarverslag 2014 vindt u hier 20151001 Bestuursverslag 2014.pdf

Onze scholen