Algemene Ledenvergadering

D.V. 11 juni 2018 heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden.

Deze vergadering werd gehouden in het schoolgebouw van de Johannes Bogermanschool, Tuibrug 10 te Houten.
Spreker was de heer Machiel Karels. Thema van zijn betoog was 'Doelgericht leren'.


Tijdens deze vergadering werden het jaarverslag en de jaarrekening 2017 van Educatis gepresenteerd.
Klik hier voor de 732500-17-Gewaarmerkte jaarrekening.pdf

In 2017 heeft op 19 juni de algemene vergadering plaatsgevonden.
Op deze vergadering vond stemming m.b.t. de voorgenomen statutenwijziging plaats. Daarnaast zijn de jaarstukken worden gepresenteerd.

Prof. dr. James Kennedy heeft op deze avond een inleiding verzorgen getiteld De waarde van de ‘community’ -
100 jaar financiële gelijkstelling in het onderwijs, hoe waken we over dit voorrecht?

Zie ook het 20170530 Bestuursverslag Educatis 2016.pdf

Daarnaast is ook de goedgekeurde jaarrekening beschikbaar. Klik hiervoor op 20170623 Jaarrekening Educatis 2016 defintief.pdf

Zie ook het Bestuursverslag Educatis 2015.pdf

In verband met het voornemen tot statutenwijziging werd een extra ledenvergadering georganiseerd op 31 mei 2016.
In deze vergadering isl inhoudelijk ingegaan op de voorgenomen statutenwijziging. Deze wijziging is nodig in verband met de scheiding tussen bestuur en toezicht.

De Algemene Vergadering voor 2015 vond plaats op maandag 22 juni 2015. Deze vergadering werd gehouden in de Johannes Bogermanschool, Tuibrug 10 te Houten.
Spreker was de heer G.R. van Leeuwen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Berséba. Hij besprak met ons het verleden, het heden en de toekomst van het Passend Onderwijs.

Zie ook het 20151001 Bestuursverslag 2014.pdf

De Algemene Ledenvergadering voor 2014 werd gehouden op maandag 23 juni en vond plaats in de aula van de Eben-Haëzerschool, Victor Hugoplantsoen 33 te Utrecht.


Naast de bespreking van de jaarstukken heeft de heer Pieter Moens, bestuurder van de VGS, een inleiding verzorgd getiteld 'Toekomst van het reformatorisch onderwijs: kansrijk!'
Gemeld wordt dat de ledenvergadering D.V. 2015 zal worden gehouden in de Johannes Bogermanschool te Houten.
Voor het jaarverslag klik op Jaarverslag 2013.pdf


De Algemene Ledenvergadering van Educatis vond plaats op maandag 24 juni 2013 in de aula van de Eben-Haëzerschool, Victor Hugoplantsoen 33, 3533 CJ Utrecht.
 
Besproken werd:
- Het jaarverslag 2012 met daarin de financiële verantwoording (zie Jaarverslag 2012.pdf)
- De notulen van de vergadering van 25 juni 2012
De complete goedgekeurde jaarrekening 2012 lag tijdens de vergadering ter inzage.

De heer dr. Roelof Bisschop (lid van de SGP fractie van de Tweede Kamer) hield een lezing getiteld ‘Toekomst voor het Reformatorisch Onderwijs’.
We beluisternden hoe het politieke klimaat van invloed is op
  • de bekostiging van het leerlingenvervoer
  • het bestaansrecht van kleine scholen
  • het benoemingsbeleid van personeel
  • het eigen toelatingsbeleid van leerlingen


Algemene Ledenvergadering 25 juni 2012
Het Jaarverslag 2011 werd ter vergadering besproken. Ook het financiele deel kreeg de aandacht.Tevens vond bestuurs(her)verkiezing plaats.

De heer Johan van Wijk, lector Engels van Driestar Educatief hield een lezing met de titel: In English, please!
Als onderzoeker (lector) is het je taak om wetenschappelijk onderzoek te doen en aan de hand van de uitkomsten een vertaalslag te maken naar de praktijk.
Een Power Point Presentatie maakt een aantal gegevens inzichtelijk.
Duidelijk is het verschil tussen de cijfers in het V.O. voor Engels in het niet-reformatorisch en het reformatorisch onderwijs. De reformatorische scholen scoren duidelijk lager! Dit heeft de overheid doen besluiten een lectoraat Engels op te richten. Dit lectoraat heeft als taak:
  • onderzoek naar de voornaamste oorzaken van het probleem: SE/CE cijfers, enquêtes, interviews en observaties te doen;
  • onderzoek naar interventies die reeds gedaan zijn, de effectiviteit ervan en de belangrijkste succes- en faalfactoren te analyseren;
  • het vertalen van relevante wetenschappelijke kennis naar praktisch hanteerbare strategieën voor de school- en lespraktijk;
  • het voorbereiden en begeleiden van experimenten/pilots in de praktijk van de lerarenopleiding en de VO scholen.
We mogen terugzien op een fijne en leerzame ledenvergadering.

Algemene Ledenvergadering 20 juni 2011
Tijdens deze vergadering is tot statutenwijziging besloten. Deze vergadering werd door 39 leden bezocht. De scheiding tussen bestuur en toezicht werd daarmee een feit.
Op voorstel van het bestuur werd de heer A. Verweij benoemd tot directeur-bestuurder.
Tevens vond er bestuursverkiezing plaats. De voorzitter, J.F. van Toor was aftredend en herkiesbaar. De heer A.H. Siegmann kon zijn werkzaamheden niet langer combineren met het lidmaatschap van Educatis en heeft zich als bestuurslid teruggetrokken. Het bestuur stelde voor de heer G.B. Voorwinden in zijn plaats te benoemen. De vergadering accepteerde dit voorstel. De heren J.F. van Toor en G.B. Voorwinden werden daarmee als bestuurslid (opnieuw) verkozen.
Dr. H. van der Belt (docent aan de theologische faculteit der godgeleerdheid van de universiteit van Utrecht) sprak daarna over 'Trouw aan onze roeping'. Het verslag van deze lezing vindt u hier.


Algemene Ledenvergadering 23 mei 2011
Om tot statutenwijziging te kunnen besluiten is een extra ledenvergadering bijeengeroepen. Tijdens deze vergadering (waarbij 17 leden aanwezig waren) is de vergadering uitgebreid geinformeerd over de voorgenomen statutenwijziging.


 

Onze scholen